Algemene voorwaarden

Hieronder vind u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij Résidence Koningshof.

Algemene voorwaarden Uniek Parken

1.           Definities

2.           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.           Totstandkoming Overeenkomst en reserveren

4.           Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst

5.           Prijzen

6.           Financiële bepalingen

7.           Aankomst- en vertrektijden

8.           (Gebruik) Accommodatie

9.           Park (en Zwembad) reglement

10.         Bezoekers

11.         Huisdieren en roken

12.         Faciliteiten

13.         Aansprakelijkheid

14.         Waarborgsom

15.         Overmacht en wijziging

16.         Klachten

17.         Geschillen en toepasselijk recht

18.         Overige bepalingen


1. DEFINITIES

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Ondernemer is aangegaan. 

Accommodatie: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden.

Accommodatieverstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder/parkmanager van de in verhuur uit te geven Accommodatie. 

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie bij de Accommodatieverstrekker tussen Recreant en Ondernemer. 

Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten de Parken waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt. 

Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen van de Parken, evenals bezoekers van het Park. 

Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap. 

Ondernemer: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat. Deze is aangegeven onderaan het kostenoverzicht. 

Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden. 

Park: het park waarin een Accommodatie zich bevindt. 

Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het Park. 

Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat. Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten. 

Schriftelijk: per brief of email. 

Vertrek: de einddatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Ondernemer is aangegaan

Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt. Ook eventuele openstaande posten kunnen met de Waarborgsom worden verrekend. In het geval van overlast, kan deze ook verhaald worden middels de borg. De Waarborgsom wordt binnen 10 dagen na vertrek teruggestort mits het rekeningnummer van de Recreant doorgegeven is en geen schade als boven aangegeven is geconstateerd. 

Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst.

Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom. 

ALGEMENE VOORWAARDEN UNIEK PARKEN

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht u (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere Algemene Voorwaarden. Ondernemer wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Totstandkoming Overeenkomst en Reserveren

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen aan de receptie van het Park maar ook middels reservering. 

Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 25 jaar of ouder is. Indien de Recreant jonger dan 25 jaar is, kan de Ondernemer bijkomende voorwaarden stellen. Indien de Mederecreanten van de Recreant jonger dan 25 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mederecreanten die Mederecreanten te vergezellen.

Er kan zowel online als telefonisch een Accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend. 

Online reserveren: 

• Er komt een Overeenkomst tot stand indien: 

a)    De Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden; 

b)    De Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button "Bevestig en ga naar de betaalprovider", en; 

c)    De Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd. 

• Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant, dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant. 

• Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets misgegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan. 

Telefonisch reserveren

De Recreant kan ook telefonisch een reservering plaatsen. 

Met een telefonische reservering komt een Overeenkomst meteen tot stand. 

Kostenoverzicht 

Na controle en verwerking van de via de Website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de Recreant van de Ondernemer een kostenoverzicht per e-mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als dit kostenoverzicht niet binnen 24 uur na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, eerder kan door de Recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan de Ondernemer te worden doorgegeven. 

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.  

Recreant 

• De Recreant moet minimaal 25 jaar zijn op het moment van boeken. 

• De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant op het Park bezoeken. 

• Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.

 
4. Annuleren of wijzigen van de overeenkomst

Annuleringsverzekering:

Bij het boeken van uw vakantie, kunt u een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. Deze verzekering kunt u tijdens reservering en tot kort daarna via het Park maken. Een kortlopende annuleringsverzekering geldt niet alleen voor vertrek, maar ook tijdens uw verblijf.
 
 Hiervoor betaalt u een premie, poliskosten en assurantiebelasting. Een uitgebreide toelichting en algemene voorwaarden zijn zichtbaar tijdens het boeken en kunt u opvragen via het email adres van het desbetreffende park. 

Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Ondernemer doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.

Zonder annuleringsverzekering óf met annuleringsverzekering en zonder geldige annuleringsreden (zonder dekking) zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. De door huurder aan Ondernemer verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:

•         Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de huursom, plus € 25,00 administratiekosten, reserveringskosten en voorkeurskosten;

•         Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% van de huursom, plus € 25,00 administratiekosten, reserveringskosten en voorkeurskosten;

•         Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% van de huursom, plus € 25,00 administratiekosten, reserveringskosten en voorkeurskosten;

•         Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de huursom, plus € 25,00 administratiekosten, reserveringskosten en voorkeurskosten;

•         Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de huursom plus        € 25,00 administratiekosten, reserveringskosten en voorkeurskosten;

Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

 
Annulering door de ondernemer 

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan: 

a. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker). 

b. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).

De ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de Ondernemer aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen 

Na het opmaken van de Overeenkomst kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van Ondernemer en/of de Accommodatieverstrekker mogelijk zijn.

•         Ondernemer berekent namens de Accommodatieverstrekker voor dergelijke wijzigingen € 35,- per reservering.

•         In geval van wijzigen van Accommodatie zijn de annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen, uitgegaan wordt van de eerste reservering.

•         Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient de Recreant dit Schriftelijk aan Ondernemer door te geven.

•         Indien een wijziging niet mogelijk is, blijft de oude reservering gelden. Ondernemer zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen.

Indeplaatsstelling

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikneming plaatsvindt, worden van tevoren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Indien u en/of één of meer van uw reisgenoten aldus worden vervangen, blijft u naast de personen die u en/of uw reisgenoten vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Ondernemer voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.  

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij de Ondernemer. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

 

5. PRIJZEN

De prijzen op www.uniekparken.nl zijn niet bindend. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen, bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) een wijziging van energieprijzen en/of een fout in het systeem. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de bevestiging/factuur door Ondernemer is verzonden.

Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de boeking/factuur door Ondernemer is verzonden. Alle kortingen zijn niet te combineren met andere kortingen.

In het geval van omboekingen mag de boeking na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. De originele betalingsvoorwaarden blijven bepalend, mede zullen de annuleringsvoorwaarden blijven gelden van de originele boekingsdatum, mits anders is overeengekomen.

Reissom en kosten

Een combinatie van kortingen is niet mogelijk

•         Ondernemer behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

•         Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte reserveringen

Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

6. Financiële bepalingen

Na ontvangst van het kostenoverzicht/factuur moeten de volgende kosten worden voldaan: Binnen 14 dagen: 40% van de rekening, het resterende bedrag moet 6 weken voor Aankomst door de Ondernemer ontvangen zijn.

•         Boekt de Recreant binnen 6 weken voor aankomst, dan moet de totale rekening per omgaande worden voldaan.

•         Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.

•         Bij niet-tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim. U zult daar door Ondernemer schriftelijk op worden gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. 

•         Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden (geannuleerd) met kosten, op de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Ondernemer als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Ondernemer in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. 

•         Ondernemer heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde bedragen zullen worden verrekend met deze annuleringskosten en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade.

 

7. Aankomst- en vertrektijden

De accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten.

Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Tenzij anders overeengekomen.

In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

 

8. (Gebruik) Accommodatie 

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik 

• De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie van het Park. 

• Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de receptie van het Park te worden gemeld en dient direct te worden betaald. • Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd zijn schade te verrekenen met de waarborgsom. 

• De Accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

 

Maximaal toegestane personen  

Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de

Website is niet toegestaan. De Ondernemer kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. 

Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Ondernemer.

9. Park (en Zwembad reglement)

Alle Gasten dienen de in de Algemene voorwaarden en het Parkreglement en het Zwembad regelement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de beheerder/manager van het Park en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Deze reglementen kunnen worden opgevraagd bij de receptie. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.

Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van de beheerder/manager van het Park, om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt. 

Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de beheerder/manager van het Park, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Recreant en/of de Gast de toegang tot het park worden ontzegd. De beheerder/manager van het Park behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom tin rekening te brengen.

In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene voorwaarden of dit Parkreglement beslist de beheerder/manager van het Park.

 

10. Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Zij worden geacht vóór 23.00 uur het park verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de beheerder/manager van het Park. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij de Receptie te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het park behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in dit Reglement gestelde regels.

De Recreant en Mederecreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement nakomen.

Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de Ondernemer. Bovendien geeft dit de Ondernemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

11. Huisdieren en roken

Indien u, maximaal 2 huisdieren wenst mee te nemen dient u dit direct bij de boeking op te geven. Hiervoor wordt een toeslag berekend. Ondernemer behoudt zich het recht voor om - zonder opgave van redenen- huisdieren in het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in enkele types bungalows.

•         Het onaangemeld meenemen van huisdieren kan aanleiding zijn voor de Ondernemer om de toegang tot het Park en/of de Accommodatie te weigeren.

•         Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden en eventuele andere openbare gelegenheden in het park, mits anders staat aangegeven. Niet gekooide huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een vakantieverblijf 

•         Huisdieren mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere Gasten van het park. Indien er ondanks waarschuwingen van Ondernemer toch overlast blijft bestaan, heeft Ondernemer het recht u terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

•         De Recreant is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die door het huisdier wordt toegebracht aan de Accommodatie of het Park.

•         De huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten het park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van de hond zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.

•         Hondenmanden en overige noodzakelijke voorwerpen dient u zelf mee te brengen. Honden zijn niet toegestaan op de bovenetages van de bungalows en dienen in geen geval alleen gelaten te worden in de bungalows die voor huisdieren bestemd zijn. De (Mede)Recreant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Roken

Roken in de bungalow(s) is niet toegestaan. Er zijn geen speciale rokersbungalows aanwezig. Rokers zijn verplicht buiten de bungalow te roken en enig afval daarvan zelf op te ruimen. Ook roken in de deuropening is niet toegestaan. Indien dit toch wordt gedaan, behoudt Ondernemer het recht de betreffende schoonmaakkosten, welke buiten de normale schoonmaakkosten vallen op de huurder te verhalen. 

 

12. Faciliteiten

Openingstijden en kosten

Op onze websites, zowel als het parkinformatieboekje, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de openingstijden en de eventuele kosten. Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van de Faciliteiten, betekend dit niet dat het gebruik van deze Faciliteiten gratis is.

Ondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het park. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

13. Aansprakelijkheid

•         Ondernemer en Accommodatieverstrekker zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook. 

•         Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant. 

•         Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Park en/of de Accommodatie. 

•         De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

•         De inrichting/indeling van de accommodaties kunnen verschillen.

 

Aansprakelijkheid Recreant 

•         Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen             de Accommodatieverstrekker en de Recreant.

•         Met het tot stand komen van de overeenkomst stemt u ermee in Ondernemer te zullen vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, uw (Mede)Recreanten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

•         Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die u alsdan verplicht bent te voldoen. 

 

14. Waarborgsom

Ondernemer brengt een borgsom in rekening ten bedrage van minimaal € 100.00 per accommodatie. U bent gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan Ondernemer u het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. 

Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren) zonder restitutie. 

De waarborgsom wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met inachtneming van het alle bepaalde genoemde zaken in het Parkreglement, Algemene voorwaarden en vertrekprocedure achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

 

15. Overmacht en wijziging

Overmacht aan de zijde van Ondernemer bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van Ondernemer, daaronder in ieder geval begrepen personeelsstakingen, blokkades, brand, Epidemieën, natuurrampen en andere storingen en/of gebeurtenissen. Ondernemer is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Ondernemer in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken. 

Ondernemer heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaats.

16. Klachten

Indien een Gast tijdens het verblijf op het park een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de receptie en/of de beheerder/manager van het Park, teneinde de Ondernemer in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot 14 dagen na de vertrekdatum van de reservering de klacht Schriftelijk ingediend worden via https://www.uniekparken.nl/contact. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere informatie die voor de Ondernemer bij de afhandeling nuttig kan zijn. Een klacht leidt echter nooit tot een verdergaande aansprakelijkheid dan in deze algemene voorwaarden is bepaald.

 

17. Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen u en Ondernemer ter zake van of voortvloeiende uit of anderszins verband houden met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zullen worden berecht door een daarvoor bevoegde rechter.

Geschillen over de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan een daarvoor bevoegde rechter. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat de Ondernemer zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld.

 

18. Overige bepalingen

De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer te melden

Boekingen voor groepen en jongeren;

Boekingen voor groepen, waaronder verenigingen, scholen en stichtingen, kunt u maken via www.uniekparken.nl/contact

Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding en aan de accommodaties ten opzichte van elkaar, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt. 

Groepen/jongeren dienen zich vooraf bij de boeking kenbaar te maken en worden uitsluitend onder strikte aanvullende voorwaarden geaccepteerd. In het geval van groepen jongeren geldt altijd een borg van tenminste € 200.00 per bungalow.

•         Onder jongeren wordt verstaan: de hoofdpersoon mede als zijn reisgenoten zijn jonger dan 25 jaar. 

•         Onder groepen wordt verstaan: meer dan 10 personen die bij elkaar horen.

•         De Ondernemer behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen. Op grond hiervan is de Ondernemer gerechtigd aan elke Groep (of Gezin) een waarborgsom van minimaal € 50,00 tot € 500,00 per persoon in rekening te brengen. 

•         De Recreant die heeft geboekt voor een Groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de Groep bij de receptie te melden. De Ondernemer zal hem (kunnen) vragen om zijn identiteitsbewijs te tonen en hem tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de Groepsleden. Daarnaast zal de verschuldigde waarborgsom van € 50,00 tot € 500,00 per persoon moeten worden voldaan. 

•         Iedere Gast is op eerste verzoek van de Ondernemer of diens (bewaking)personeel verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen. 

•         De Gasten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de omgeving zouden kunnen zijn. 

•         Op het Park is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen meteen te worden opgevolgd. 

•         Indien bij aankomst, of tijdens verblijf wordt geconstateerd dat er sprake is van alleenreizende jongeren (personen die de leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die 25 jaar of ouder zijn), terwijl de boeking is verricht door een derde die 25 jaar of ouder is, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de reissom. 

•         De Recreant die boekt terwijl alle Mederecreanten jonger zijn dan 25 jaar, dient te allen tijde de Groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze Recreant niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de Groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Parkreglement.

 

Kennelijke typefouten dan wel plaatsingsfouten binden Ondernemer niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

18-02-2021