EuroParcs Koningshof
Welkom bij EuroParcs Koningshof

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Toepassing algemene voorwaarden
 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen, boekingen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met EuroParcs Holding B.V. (EuroParcs) of aan haar gelieerde ondernemingen en betrekking hebben op alle soorten accommodaties en kampeerplaatsen welke door EuroParcs worden verhuurd.
 1.2. EuroParcs wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 1.3. Uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
 
 2. Reservering
 2.1. EuroParcs neemt alléén reserveringsaanvragen in behandeling van personen van achttien (18) jaar en ouder. De huurder dient achttien (18) jaar of ouder te zijn en tijdens de boekingsperiode aanwezig te zijn. EuroParcs behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
 2.2. De overeenkomst tussen EuroParcs en huurder komt tot stand op het moment dat EuroParcs de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur – per post of per e-mail aan huurder heeft verzonden, met dien verstande dat huurder de bevestiging binnen tien (10) dagen zult ontvangen.
 2.3. Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan EuroParcs te worden doorgegeven. Is huurder binnen tien
 (10) dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient huurder onverwijld contact op te nemen met de receptie van het park, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 2.4. Huurder zal aan EuroParcs binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. EuroParcs is gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, indien EuroParcs niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. EuroParcs heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie, zonder nadere berichtgeving aan huurder, vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor de niet nakoming en ‘annulering’ in rekening te brengen.
 2.5. De overeenkomst betreft huur van een accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit inclusief de bijkomende kosten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
 
 3. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst 
 EuroParcs is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien EuroParcs een wijziging doorvoert, heeft EuroParcs het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 15,00 per wijziging bedragen.
 
 4. Prijzen
 4.1. Huurder is aan EuroParcs de overeengekomen huurprijs en bijkomende kosten, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd.
 4.2. De prijzen en bijkomende kosten staan voor ieder park vermeld op de prijslijst en de verschillende (park-)sites van EuroParcs. De prijzen op de definitieve reserverings- bevestiging/factuur zijn bindend.
 4.3. Onvoorziene, aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen genoemd op de prijslijst en websites zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
 4.4. Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.
 4.5. Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens de richtlijnen van de BTW administratie ten tijde van de boekingsbevestiging. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief kunnen bij huurder achteraf in rekening worden gebracht en geven huurder geen recht de boeking te annuleren.
 4.6. Alle prijzen genoemd op de prijslijst en websites zijn inclusief servicekosten voor twee personen, toeristenbelasting/parklasten (afhankelijk van de gemeente waar het park ligt) op basis van twee personen voor één nacht en kosten voor één dag internet type Brons. Meerprijzen voor een verblijf gedurende meerdere nachten worden niet weergegeven in de eerst zichtbare prijs. Eventuele wijzigingskosten voor een boeking zijn evenmin inbegrepen.
 4.7. Alle prijzen genoemd op de prijslijst en websites zijn inclusief waterverbruik, gas en elektra, eindschoonmaak, gebruik van de faciliteiten in de accommodatie en op het park en één afvalmunt per verblijf, bij een verblijf langer dan een week wordt één afvalmunt per week verstrekt.
 
 5. Betaling
 5.1. Huurder dient binnen veertien (14) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen volgens de reserveringsbevestiging/factuur. Het restant dient zes (6) weken vóór aankomst te zijn voldaan.
 5.2. Indien een reservering binnen zes (6) weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.
 5.3. Indien een reservering tien (10) dagen voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag te worden voldaan bij aankomst door middel van contante betaling of betaling door middel van pin/creditcard op het desbetreffende park.
 5.4. Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien huurder vertrekt vóór de overeengekomen vertrekdatum.
 5.5. Indien huurder op de overeengekomen aankomstdag niet verschijnt, dan is huurder de gehele huursom aan EuroParcs verschuldigd. EuroParcs heeft het recht om de gehele huursom van huurders creditcard te innen.
 5.6. EuroParcs heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie/kampeerplaats, zonder nadere berichtgeving aan huurder, vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 5.7. EuroParcs heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, met dien verstande dat huurder aansprakelijk is voor alle schade die EuroParcs als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, indien:
 

  • bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan, verzuim treedt dan direct in;
  • bij de aanvang van de huurperiode de waarborgsom niet is voldaan, dan wel een machtiging hiervoor niet is getekend;
  • huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
  • huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode vóór 17.00 uur, zonder EuroParcs tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.
  • EuroParcs maakt aanspraak op een vergoeding van de wettelijke rente plus een opslag van 4% over onbetaald gelaten bedragen en/of schadeclaims een en ander vanaf het moment dat de bedragen opeisbaar zijn.
  • EuroParcs maakt bij het onbetaald laten van haar vordering(en) aanspraak op vergoeding van de wettelijke incassokosten. Voorzover huurder een consument is, geldt het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de huurder geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan maakt EuroParcs aanspraak op vergoeding van incassokosten tot een bedrag van 15% van de openstaande vordering.

5.8. EuroParcs heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.
 
 6. Wisseldagen/verblijf
 6.1. De gehuurde kampeerplaats kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 13:00 uur en 17:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld op de reserveringsbevestiging, dient huurder de kampeerplaats vóór 11:00 uur vrijgemaakt te hebben.
 6.2. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 15:00 en 17:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld op de reserveringsbevestiging, dient huurder de accommodatie vóór 10:00 uur te verlaten.
 6.3. Het park houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat van het gehuurde en de compleetheid van de inventaris. Op de vertrekdag dient huurder eventuele sleutels, slagboompasjes en bandjes in te leveren. Het park behoudt zich het recht voor om eventuele onvolkomenheden of schade te verrekenen met de waarborgsom.
 6.4. Afwijkende aankomst- en vertrektijden dienen tijdig aan het park te worden doorgegeven. Bij te late uitcheck kan er een bedrag in rekening worden gebracht aan huurder.
 6.5. Bij aankomst ontvangt de huurder een informatiepakket over het park, de accommodatie of kampeerplaats.
 
 7. Waarborgsom
 7.1. Huurder zal bij aankomst op het park bij de receptie een waarborgsom dienen te voldoen, dan wel een schriftelijke machtiging dienen af te geven voor het incasseren van een waarborgsom. EuroParcs bepaalt op welke wijze de waarborgsom door huurder dient te worden voldaan. De waarborgsom bedraagt € 350,00.
 7.2. De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor EuroParcs van schade/extra kosten, in de meest ruime zin van het woord, die EuroParcs kan lijden/dient te maken bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die huurder vergezellen. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode van huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.
 7.3. EuroParcs zal een contant betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde retourneren aan huurder onder aftrek van eventuele schade/extra kosten. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf door EuroParcs bij huurder in rekening gebracht.
 7.4. EuroParcs zal de machtiging vernietigen indien er tijdens de eindcontrole van de accommodatie/ kampeerplaats geen schade/extra kosten worden geconstateerd. Indien tijdens de eindcontrole wel schade/ extra kosten aanwezig blijken, zal het schadebedrag worden afgeschreven van de rekening van huurder. De afschrijving zal nimmer het bedrag van de machtiging overstijgen. Indien de waarborgsom niet afdoende is voor
 de schade/extra kosten, worden deze kosten achteraf door EuroParcs bij huurder in rekening gebracht.
 
 
 8. (Huishoudelijke) reglementen
 8.1. Gasten dienen zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het terrein- reglement. EuroParcs heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom en/of teruggave van de waarborg.
 8.2. EuroParcs behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. EuroParcs is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het park en de gehuurde accommodatie te ontzeggen.
 8.3. EuroParcs behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van EuroParcs. Huurder zal eveneens hebben te dulden dat tijdens het verblijf werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan de faciliteiten van het park.
 8.4. Huurder dient medewerkers van EuroParcs (beheer) te allen tijde directe toegang tot het gehuurde te verlenen. Indien ruimte is voor overleg zal dit in overleg tussen huurder en de medewerkers van EuroParcs geschieden.
 8.5. Huurder zal de het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en huurder mag zich, evenmin de mede-gebruikers mogen zich, nimmer inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van het park van EuroParcs.
 8.6. Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden slechts overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten aan EuroParcs zijn voldaan. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek vóór 10.00 uur (accommodatie) en vóór 11:00 uur (kampeerplaats), de sleutels, het slagboompasjes e.d. inleveren bij de receptie van het park.
 8.7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen laten overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. EuroParcs heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
 8.8. Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te gebruiken en als een goed huisvader met het gehuurde en de inventaris om te gaan. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan EuroParcs te worden gemeld. Indien mogelijk zal EuroParcs direct met huurder afrekenen.
 8.9. Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door EuroParcs voor rekening van huurder gebracht.
 8.10. Het is niet toegestaan in het gehuurde te roken, behalve wanneer dit is aangegeven. Indien huurder rookt in een niet-rokers accommodatie dan zal EuroParcs een bedrag van € 250,00 in rekening brengen en inhouden op de waarborgsom, ter dekking van de kosten voor de reiniging van het gehuurde.
 8.11. Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor verwarmings-, kook- en wasdoeleinden te gebruiken dan die waarin door EuroParcs is voorzien.
 8.12. Huurder dient op de dag van vertrek: het beddengoed af te halen, de koelkast op 1 te zetten, de verlichting uit te schakelen, de thermostaat op 15°C te zetten en de ramen en deuren goed af te sluiten. Huurder zal het gehuurde op de dag van vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten.
 
 9. Huisdieren
 9.1. Afhankelijk van de accommodatie is het toegestaan uw huisdier mee te nemen naar uw verblijf (maximaal 2 huisdieren per accommodatie/kampeerplaats).
 9.2. Huurder dient bij de boeking op te geven of huisdieren meegenomen worden. De kosten die aan het verblijf van huisdieren zijn verbonden zijn aangegeven op de tarievenlijst evenals op de reserveringsbevestiging/factuur.
 9.3. Huurder dient eventuele aanwijzingen op het park op te volgen. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten van het park en dienen hun behoeftes te doen op de daarvoor ingerichte plekken.
 
 10. Overmacht
 Overmacht aan de zijde van EuroParcs bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van EuroParcs, daaronder in ieder geval begrepen personeelsstakingen, blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen. EuroParcs is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie/kampeerplaats ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal EuroParcs in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.
 
 11. Aansprakelijkheid
 11.1. EuroParcs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes of lockers) en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van de parken van EuroParcs.
 11.2. EuroParcs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder op één van de parken van EuroParcs niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
 11.3. EuroParcs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van één van de park van EuroParcs of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
 11.4. EuroParcs is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
 11.5. EuroParcs is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
 11.6. EuroParcs is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
 11.7. Het kan zijn dat (een deel van) de parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten toegankelijk zijn in een bepaalde periode, raadt EuroParcs huurder aan om dit bij het doen van de reservering na te vragen. Zo wordt eventuele teleurstelling bij aankomst op het park voorkomen.
 11.8. Huurder en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van EuroParcs (of de particuliere accommodatie-eigenaren), ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten, zijn huisdieren en/of van derden die zich vanwege huurder in het park bevinden.
 11.9. Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken
 c.q. niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door EuroParcs met de waarborgsom worden verrekend.
 11.10.Huurder verklaart zich bekend met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, etc..
 11.11.De inrichting/indeling van de accommodaties kunnen verschillen.
 
 12. Klachten
 Ondanks de zorg en inspanning van EuroParcs kan het voorkomen dat een klacht ontstaat. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de receptie van het park. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, wordt huurder verzocht de klacht op schrift te zetten gedurende de huurperiode.
 
 13. Annuleringsvoorwaarden
 Zonder annuleringsverzekering óf met annulerings- verzekering en zonder geldige annuleringsreden (zonder dekking) zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. De door huurder aan EuroParcs verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:
 a. bij annulering vanaf 93 dagen voor aankomst, 15% van het totale huurbedrag;
 b. bij annulering vanaf 62 tot 93 dagen voor aankomst, 50% van het totale huurbedrag;
 c. bij annulering vanaf 31 tot 62 dagen voor aankomst, 75% van het totale huurbedrag;
 d. bij annulering vanaf 1 tot 31 dagen voor aankomst, 90% van het totale huurbedrag;
 e. bij annulering op de dag van aankomst of bij een vroegtijdig vertrek, 100% van het totale huurbedrag.
 
 14. Kostenoverzicht
 Reserveringskosten voor een accommodatie: € 25,00 per boeking. Reserveringskosten voor een kampeerplaats: € 15,00 per boeking. Wijzigingskosten: € 10,00 (administratiekosten voor wijzigingen in reeds gemaakte boekingen). Essentiekosten/voorkeursboeking: € 15,00 voor een accommodatie en € 7,50 voor een kampeerplaats. Daarnaast krijgt huurder te maken met parklasten/ toeristenbelasting en servicekosten.
 
 15. Foto’s en video’s
 Indien een huurder of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevinden, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een EuroParcs publicatie en/of voor weergave op een internetsite van EuroParcs, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.
 
 16. Algemeen
 16.1. Kennelijke druk- en zetfouten binden EuroParcs niet. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een accommodatie of een kampeerplaats. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over accommodatie, wordt bedoeld een chalet, vakantiehuis, bungalow, appartement of trekkershut.
 16.2. Op alle overeenkomsten tussen huurder en (de parken van) EuroParcs is Nederlands recht van toepassing.